آموزش بخش 13 تری دی مکس

 

 

 

 این متن مرتبط به فیلم شماره  0013 تری دی مکس می باشد

 

 

 

 

 

 

 

selection region fly out ها در داخل منوی fly out  می باشند که از طریق کلیک نمودن و نگه داشتن کلیک موس, قادر می باشیم , نماد مورد نظر را انتخاب کنیم .

 

که در این صورت کادری برای ما پدیدار می شود که این امکان را به ما ارائه میکند ، هر یک از این فرمتهای انتخابی پدیدار شده را , برای نوع و مدل region  باز نمودن ,در داخل صحنه انتخاب کنیم.

 

  با گرفتن کلیدQ  نیز از روی keyboard  می توانیم به این گزینه دسترسی پیدا کنیم.

 

بطور پیش فرض کادر region  به صورت مربع,مستطیل در اختیار ما قرار می گیرد .

 

هنگامی که region  باز می کنیم,قادر هستیم از قابلیت ctrl    و alt     نیز بهرهمند شویم, که با گرفتن کلید ctrl  این امکان ایجاد میشود که, به گروه انتخابی یک شی ,یا اشیای دیگری که , انتخاب نموده ایم را اضافه کنیم.

 

همچنین با گرفتن کلید alt  , قادر خواهیم بود شی  یا اشیای انتخابی را کسر کنیم.

 

selection region  در شکلهای متفاوتی ظاهر می شود همانند؛

 

rectangular  , circular  ,  fence  , lasso  ,paint  

 

 

 

با گرفتن کلید  Q این گزینه برای ما فعال می گردد و با تکرار نمودن این عمل و زدن مکرر کلید q  قادر هستیم, بین region  های مختلف جابه جایی را انجام دهیم  و   می توانیم نوع region  مد نظرمان را مشخص نماییم.

 

با فعال نمود مدل مستطیل  می توانیم ,بصورت مربع و مستطیل region  را در اختیار داشته باشیم.

 

 با بکارگیر مدل circular ,که بصورت دایره عمل انتخاب را اجرا می کند.

 

 زمانیکه از حالت fence  استفاده می کنیم همانند نرده انتخابی را برای ما انجام میدهد.

 

با استمداد گرفتن از مدل lasso   , به صورت کمند عمل می نماید و انتخابی را برای ما انجام خواهد داد.

 

با انتخاب گزینه paint  ,نوع انتخاب را ,به صورت دستی در دسترس ما قرار می دهد که با نگه داشتن کلید موس صورت میگرد و دیگر احتیاجی به گرفتن کلید ctrl  نمی باشد ,که این قابلیت بیشتر در sub object  ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

همین طور از طریق رایت کلیک نمودن روی  pain selection  می توانی به پنجره preference setting  دسترسی پیدا کنیم.

 

همچنین با استفاده نمودن گزینه paint selection brush size  , قادر هستیم که  size  قلم را نیز تغییر دهیم.

 

برای بزرگ و کوچک کردن سایز سر قلم می توان از hot key  نیز استفاده نمود.

 

با استفاده کردن از تصاویر زیر؛

 

 

 

گزینه selection filter list  موظف می باشد که نوع انتخاب اشیا را بر اساس category object  و نوع اشیا موجود در داخل محیط فیلتر کنیم .بطور مثال:

 

اگر geometry  ها را انتخاب کنیم اشیا دیگر ,چنانچه در region  باشند انتخاب          نمی شوند.

 

 

 

 

 

از طریق گزینه filter combinations   می توانیم , ترکیبی از اشیا را در لیست مربوطه  اضافه کنیم و به صورت گروهی جداگانه به نام حروف اول, به طور مثال  geometry  ها و shape  ها ... ایجاد نماییم و با بکارگیری گزینه delete  می توانیم این گروه را حذف نماییم.

 

 

 

 

 

از قسمت all class id    ما می توانیم یک نوع خاصی از اشیا را انتخاب نماییم و در این بخش مشخص نماییم به طور مثال: با انتخاب نمودن شی box  ,وقتی کارد انتخابی را ایجاد می کنیم,فقط شی box   را انتخاب کند.

 

 

 

 

 

box  تا وقتی box  می باشد که خاصیت اصلی object  از بین نرفته باشد و پارامترهای آن را در اختیار داشته باشیم.

 

 تا  زمانی یک باکس ،box  می باشد که آن را به هیچگونه ازeditable  ها , convert  نکرده باشیم ,ولی قادر هستیم که به شی مربوطه modifier  را اختصاص دهیم ,چون با انجام این عمل هنور می توانیم که به پارامتر ها شی مربوطه دسترسی پیدا کنیم .

 

زمانی که در حالت all  باشیم ,قادر هستیم از همه نوع شی استفاده کنیم.

 

 

 

همچنین اطلاعات مربوط به این گزینه داخل3d max . ini    ذخیره می گردد و با بسته  و با باز کردن نرم افزار rollout  موجود برای ما برقرار می باشد تا وقتی که ما خودمان آن را حذف کنیم.

 

همچنین می توان selection  ها را نیز ذخیره کرد به این صورت که در  case sensitive  , قسمت حساس نامی را تایپ کنیم  و کلید enter  را از روی key board  برای ثبت شدن این نامگذاری فعال نماییم.

 

 

 

در صورت از بین رفت گروه انتخابی میتوان این گروه انتخابی را باز خوانی کرد و اگر شیی را از این گروه حذف نماییم, گروه انتخابی ما همچنان برقرار می باشد.

 

زمانیکه  sub object  ها را در اختیار داشته باشیم ,باز هم selection setموجود می باشد و می توان selection را نیز ذخیرخ و save کرد .مثلا : تعدادی vertex  را انتخاب و آنها را ذخیره کنیم.

 

 

 

چنانچه  sub object  شی فعال باشد و در قسمت sub object  ها حضور داشته باشیم , و  selection  مورد نظر را ذخیره کنیم مثلا  vertex  ,از همان selection در sub object  دیگر مثلا  edge  نمی توان استفاده کرد.

 

اساسا  مابین یک modifier edit   و edit table  می توانیم اعمال selection  را انتقال بدهیم.و بعد در شی دیگری که از modifier edit  بهره می برد می توانین آنها را past  کنیم .

 

 همین عمل را برای 2 شی که از  modifier edit  بهره می برند و یا اگر هر دو convert  شده باشند به  editable poly  نیز  ,می تواند رخ بدهد.

 

  

 

 

 

به کمک گرفتن از پنجره edit name selection sets  می توانیم edit  داشته باشیم بر روی گروه های انتخابی که خلق کردیم که دو راه برای دسترسی به این کادر موجود       می باشد:

 

 

 

از طریق زدن گزینه کنار case sensitive (قسمت حساس )در main tool bar  , می توانیم به این گزینه دسترسی پیدا کنیم.

 

 

 

با باز شدن کادر edit name selection sets, که توسط اولین گزینه به آن برخورد می کنیم ,خواهیم توانست گروه جدیدی را ایجاد نماییم.

 

با فعال کردن   +   کنار گروه ها, زیر مجموعه های موجود در داخل گروه های انتخابی,  قابل نمایش می شود که با کلیک کردن روی هر کدام از این زیر مجموعه ها قادر         می باشیم که  آنها را انتخاب کنیم و با کلیک نمودن بر روی گروه انتخابی ,خواهیم توانست کل گروه را انتخاب نماییم .

 

 با بکار گیری گزینه remove , گروه مد نظرمان حذف می شود.

 

با فعال نمودن گزینه add selected object  ,این امکان در اختیار ما قرار می گیرد که شی را به گروه انتخابی اضافه کنیم و توسط گزینه subtract selected   , این خاصیت را برای ما فعال می شود که شی را از گروه انتخابی کسر کنیم.

 

با استفاده از گزینه select object in set    می توانیم گروه مورد نظرمان را انتخاب کنیم که همان کار کلیک کردن را انجام می دهد.

 

همین طور با استفاده کردن از گزینه select object by name   خواهیم توانست گروه مورد نظر را بر اساس نام نیز انتخاب کنیم.

 

با استفاده نمودن از گزینه highlight selected object  ,برای ما نمایش میدهد که شی مورد نظرمان در چه گروهی قرار گرفته است.

 

همچنین با رایت کلیک کردن روی همین پنجره گزینه های مختلفی پدیدار میشوند؛ 

 

 

 

که توسط گزینه rename  می توان نامی را برای گروه تبعیین نمود که hot key  آن برابر با کلید F2  از روی keyboard  می باشد و با بکارگیر گزینه cut  می توانیم اشیا را cut  کنیم, همچنین فرمانهای copy  و paste   نیز مو جود می باشد.

 

با در دست داشتن گزین   collapse allمی توانیم گروه ها را ببندیم و فرمان expand all گروه ها را برای ما باز می کند.

 

با استمداد گرفتن از create new set گروه جدیدی را می توانیم درست کنیم و وظیفه گزینه remove  حذف نمودن اشیا مورد نظر از گروه انتخابی می باشد ,همچنین فرمان add selection set ,قادر می باشد که شی را به گروه مد نظرمان اضافه نماید و فرمان subtract selected object  , اشیا انتخاب شده را از گروه کسر میکند.

 

چنانچه گزینه selected object in set  فعال شود , این امکان برای ما حاصل می گردد که اشیا مورد نظر را انتخاب نماییم و فرمان selected object by name بر اساس نام اشیا را انتخاب می کند و زمانیکه گزینه highlight selected object   را فعال می کنیم, اشیا انتخاب شده را می توانیم به صورت هایلات شده, مشاهد نماییم.

 

 

 

با فعال نمودن گزینه find name  گروه هایی را نمایش می دهد که شی مورد نظر ما در آن گروه قرار دارد .

 

و وقتی ما شی را از گروه انتخابی حذف می کنیم این بدان معنی نیست که, شی از صحنه ما حذف شده باشد بلکه فقط از گروه انتخابی پاک می شود ولی در صحنه همچنان باقی می ماند.

 

پنجره مذکور فقط مربوط به اشیا می باشد, قائدتا sub object  ها هم پنجره مخصوص خودشان را دارا می باشند.

 

 

 

این متن ادامه دارد...

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی 3Ds Max استاد ارجمند مهدی بندری

 

آموزشگاه تری دی مکس در تهران  - تصویرگران پویا اندیش